2012 m. kovo 2 d., penktadienis

Secret of the CROSS      Cross by nature is omnipresent and eternal ...

 
         The geometric shape of the cross carries a centuries-old mystery...  Why is the symbol associated with human life - the birth of her or the end - is it a cross?..  Why should I worship a cross in one form or another can be found all over the world?..  What is this mysterious and universal sign attracted attention for thousands of years?

        There is no doubt that the cross - this is not an invention of Christianity and even of antiquity. Its origin is generally not possible to relate to any one historical period or people. Great variety of crosses were a favorite motif in the art of the ancient states, as Chaldea, Phoenicia, Assyria, Egypt. And those who have portrayed this geometrical figure, apparently unknown to us gave it a sacred significance...

        The second mystery of the cross - is its prevalence around the world...  In ancient Egypt it was used in the mysteries...  It can be seen carved on one of the mysterious figures of Easter Island...  In one form or another, he adorned the breasts of statues throughout Central America... The Aztecs, Mayas, Toltecs worshiped the cross ... and pre-Christian Scandinavia revered Sanskrit swastika - a cross with bent at right angles to the ends ... On the Tibetan mandalas sky depicted in the form of a cross ... and numerous Indian temples are on the basis of the cross ... This symbol is revered in Japan and China: in the languages ​​of the peoples of the cross is a sacred hieroglyph for the number 10 ...

        At a later period the cross has become the main component of the Buddhist wheel of life, of which there are eight points in the form of the original cross of the Knights Templar, in essence as being Buddhist...

        Various interpretations of the symbolism of the cross can be found in the Masonic and Kabbalistic legends ... And for the Rosicrucians and alchemists cross was a symbol of light ...

        And the alchemists used it to refer to the four elements, which served for the preparation of the Philosopher's stone, - salt, sulfur, mercury and nitrogen... And the Masons in their rituals conducted a search of lost words by using the cross-compass...  Finally, four of the cross is often correlated with the four main elements - earth, water, fire and air...

        As a result of using cross can affect the substance of the subtle world, for example, to deal with the devil, particularly if their configuration is the cross of the Lord, that is, six or an eight. This also may explain why many people began to worship the cross before the birth of Jesus Christ...

       The cross represents the unity of opposites: spirit and matter (symbolized, respectively, the three dimensions of vertical and four horizontal), male and female, of higher and lower, life and death. The death of a deity or a hero on the cross leads to a revival in the new, eternal life - this motif is reflected in the mythology of many peoples. The cross-linked with the idea of ​​a crossroads of choice. The cross can be viewed as a cosmic symbol: its transverse beam symbolizes the horizon, vertical stand - the axis of the world, the ends of the cross represent the four cardinal points.... 
  The cross is a symbol of the Christian faith - the scepter and the sword of God ... At the same time the figure of the cross is an object of worship of many religions around the world...

Far from immediately after the death and resurrection of Jesus the cross became a symbol of the Lord of the Christian faith, which, in spite of the cruel persecution, more and more spread through Asia Minor and southern Europe. This contributed significantly to the deeds and sufferings of the martyrs, many of whom, like Christ, finished his course of life on the cross..

In 306 AD the Roman Emperor Constantine was growing up in not quite the usual royal family: his father was a pagan and his mother, Queen Helena, a Christian. She managed to instill in his son a benevolent interest in the new religion which professed itself...

In 312 Constantine was forced to join the fight for the title of Roman emperor to challenge him captain of Maxentius.

On the eve of a decisive battle, when it became the sun, Constantine and his army saw in the sky, a huge cross with the inscription: "In this sign conquer." A night in a dream Christ appeared to Constantine and ordered to draw a cross on the banners and shields of warriors. This vision has made him such a strong impression that in the morning he hastened to fulfill the commandment of God, and ordered his soldiers to put on banners and billboards Christian monogram - the Greek letter "xi" and "ro"...

The Emperor Constantine, which was uncovered by the cross the Lord and was baptized shortly before his death, because they had always considered himself unworthy to accept this ordinance. For all that he and his mother, Queen Helena, made for the spread of Christianity, the Church canonized them to the saints...

Later, the cross of the Lord was captured by the Persians and returned only in the year 628 when the Byzantine emperor Heraclius...
    The Wisdom of God - " For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, not in cleverness of speech, so that the cross of Christ would not be made void...For the word of the cross is foolishness to those who are perishing, but to us who are being saved it is the power of God.."  1 Corinthians 1:17-18, Bible

 
Kryžiaus paslaptis


.... Kryžius iš prigimties yra visur esantis ir amžinas... 
Geometrinė kryžiaus forma neša seną šimtmečių paslaptį...  Kodėl simbolis yra jungtas su žmogaus gyvenimu - gimimas ir mirtis  - tai yra kryžius? ..  Kodėl kryžiaus garbinimas  vienokia ar kitokia forma yra visame  pasaulyje?..  Kas yra šis paslaptingas ir visuotinis ženklas, -  kuris traukia dėmesį tūkstančius metų?..

Neabejotina, kad kryžius - tai nėra išradimas Krikščionybės ir net senovės...  Jo kilmę apskritai negalima susietų su bet kokiu istoriniu periodu ar žmonėmis... Didelė kryžių įvairovė buvo mėgstama mene senovinių valstybių, kaip Chaldeja, Finikija, Asirija, Egiptas... Ir tie, kas pavaizdavo šią geometrinę figūrą, matyt nežinomą mums,  davė tam šventą reikšmę...

Antra paslaptis kryžiaus - yra jo  paplitimas visame pasaulyje...  Senoviniame Egipte tai buvo panaudota kaip  paslaptis... Tai pat matoma išpjauta ant vienos  iš paslaptingų Velykų salos figūrų ... Vienoje formoje ar kitoje, jis papuošė krūtines statulų ir  Centrinėje Amerikoje... Actekai, majai, toltekai  garbino kryžių... ikikrikščioniška Skandinavija gerbė Sanskrito svastiką - kryžius su polinkiu stačiu kampu į galus... Ant tibetiečių mandalos dangus, pavaizduotas kryžiaus formoje... ir gausios indų šventyklos  yra kryžiaus pagrindu... Šis simbolis yra gerbiamas  Japonijoje ir Kinijoje: tautų kalbomis kryžius yra šventas hieroglifas skaičius 10...

Vėlesniame periode kryžius tapo svarbiausiu komponentu budistų gyvenimo rato, kurio yra aštuoni punktai formoje originalaus Tamplierių Riterių kryžiaus ...

Įvairios kryžiaus simbolizmo interpretacijos gali būti surastos masoniškose ir kabbalistinėse legendose... o  rozenkreicerių ir alchemikų kryžius buvo šviesos simbolis...

Alchemikai panaudojo tai, kad sietųsi su keturiais elementais, kurie buvo ruošime Filosofo (Alchemiko) akmens, - druska, siera, gyvsidabris ir azotas... Ir masonai ritualuose vedė paiešką prarastų žodžių,  vartojant skersinį kompasą... Pagaliau, keturi kryžiaus kampai dažnai siejami tarpusavyje su keturiais svarbiausiais elementais - žemė, vanduo, ugnis ir oras...

Kryžiaus naudojimas gali paveikti subtilųjį pasaulį, pavyzdžiui, kad turėti reikalą su velniu, ypač jei jų konfigūracija yra Valdovo kryžius, kuris yra, šeši ar aštuoni...  Tai tuo galima  paaiškinti, kodėl daug žmonių pradėjo garbinti kryžių dar prieš Jėzaus Kristaus gimimą... 

   Kryžius yra simbolis krikščioniško tikėjimo - skeptras ir Dievo kardas... Tuo pačiu metu kryžius yra objektas garbinimo daugelio religijų visame pasaulyje...

Daug vėliau, o ne   po mirties ir Jėzaus prisikėlimo,  kryžius tapo krikščioniško tikėjimo Valdovo simboliu, kuris, nepaisant žiauraus persekiojimo, vis labiau paplitimo per Mažoji Aziją ir pietų Europą...  Tai prisidėjo ir  prie veiksmų kentėjimo kankinių, iš kurių daugelis, kaip Kristus, baigė  gyvenimą  ant kryžiaus...

306 Kristaus metais Romos Imperatorius Constantine užaugo  ganėtinai paprastoje  karališkoje šeimoje: jo tėvas buvo pagonis ir jo motina, Karalienė Elena, krikščionė... Ji sugebėjo įteigti sūnui geranoriškus paveldus  dėl naujos religijos, kurią  išpažino pati...

Imperatorius Constantine, kuris pripažino Dievo  kryžių,  buvo pakrikštytas truputį prieš jo mirtį, todėl, kad jis visada laikydavo save nevertu, kad priimtų šį ženklą... Viskas, ką  jis ir jo motina, Karalienė Elena, padarė  paplitimui Krikščionybės, -  Bažnyčia  kanonizavo juos šventaisiais...

Vėliau, Valdovo kryžius buvo užgrobtas Persų ir sugrįžo tik  628  metais,  kai Bizantiją valdė imperatorius Heraclius...  
   Dievo Išmintis - " Kristus nesiuntė manęs krikštyti, bet Evangelijos skelbti, - tiktai  ne žodžių išmintimi, kad Kristaus kryžius neliktų be galios ... Mat žodis apie kryžių tiems, kurie eina į pražūtį, yra kvailystė, o mums, einantiems į išganymą, jis yra Dievo galybė."  1 Korintiečiams 1,17-18, Biblija
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą