2012 m. vasario 25 d., šeštadienis

TRUE FIGHT ( Teisinga kova )      TRUE FIGHT -  it  the fight for Human ...

     In the womb, begins the struggle for Human ... for its survival ...

  
" ... And the dragon stood before the woman who was about to give birth, so that when she gave birth he might devour her child... And she gave birth to a son, a male child, who is to rule all the nations with a rod of iron ... ; and her child was caught up to God and to His throne... And there was war in heaven... , Michael and his angels waging war with the dragon. The dragon and his angels waged war... and they were not strong enough, and there was no longer a place found for them in heaven... And the great dragon was thrown down, the serpent of old who is called the devil and Satan, who deceives the whole world...“   Revelation 12:4-9, Bible  
    

Heaven is nothing more important than a human - neither gold nor silver, nor money, nor power, nor the glory of  human on earth ... God ascertain but the Value of a Human...  Heaven only care about the human himself - he will choose?  
        Light  or  Darkness

God created the stars and they stated in Heaven - that illuminate the ground ... for the day and night ... of light from the darkness ... Stars shine in numerous expanse darkness of night ...“ … God made the two great lights, the greater light to govern the day, and the lesser light togovern the night ; He made the stars also … God placed them in the expanse of the heavens to give light on the earth..” Genesis, Bible
       TRUTH or Falsehood

Find the Truth - it does not look for what is desirable ... The Truth  in the same Falsehood ... human need to understand - where the falsehood ends and starts at the Truth ...Jacob's false father Isaac  - "...So Jacob came close to Isaac his father, and he felt him and said, "The voice is the voice of Jacob, but the hands are the hands of Esau."  Genesis, Bible  
      Human Mind  or  the WISDOM of Heaven

The human mind is no divine Wisdom leads to the same human self-destruction..."... Wisdom is better than weapons of war, but one sinner destroys much good..."  Ecclesiastes 9:18, Bible  
      LOVE  or  Hate

A human learns to love - the first close, then the entire Universe ... when pass those exams - a human receives a permit flow of Unconditional Love ... which is the Highest Gift ..." ...  Love never fails ; but if there are gifts of prophecy, they will be done away ; if there are tongues, they will cease ; if there is knowledge, it will be done away...For we know in part and we prophesy in part ; but when the perfect comes, the partial will be done away..." 1 Corinthians 13:8-10, Bible   
       Loyalty or  Betrayal

Love and Loyalty - it is an integral ... as with the Swans ... If a human is not faithful to what you love - it is not true to yourself and ... its nature ... Human nature ... Love and Loyalty - is checked for TIME ..." ...Now the man called his wife's name Eve, because she was the mother of all the living..." Genesis 3:20, Bible   
      GOOD or BAD

Mother - is the best creature on Earth ... and if she is angry at times - something that makes her bad kid ... something bad might happen to her child ... she wants to protect her child ...Yes, and our Mother Earth - if they become angry with us, she just wants to warn us, protect us ... natural disaster, disasters, hurricanes, fires, etc., - is not the punishment of God, Mother of God - and a warning that a human does something wrong and his life in danger ...God, it is important to keep a human - and this human is a major challenge - to win the fight against the Darkness ... 
   "...  But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness,gentleness, self-control ; against such things there is no law..."  Galatians 5:22-23, Bible


    Teisinga kova – tai kova dėl  ŽMOGAUS ...  
  Dar negimus, prasideda kova dėl žmogaus... dėl jo išlikimo ...

          “...Slibinas stojo priešais moterį, kad, jai pagimdžius, prarytų jos kūdikį... Ji pagimdė Sūnų, berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas geležine lazda…  Ir jos kūdikis buvo paimtas pas Dievą, prie Jo sosto. ..ir kilo danguje kova…  Mykolas ir jo angelai kovojo su slibinu… Ir kovėsi slibinas ir jo angelai…  bet jie nenugalėjo, ir nebeliko daugiau jiems vietos danguje. .. Taip buvo išmestas didysis slibinas, senoji gyvatė, vadinamas Velniu ir Šėtonu, kuris suvedžioja visą pasaulį… “  Apreiškimo 12,4-9 , Biblija 
 

          Dangui nėra nieko svarbiau už Žmogų – nei auksas, nei sidabras, nei pinigai, nei valdžia, nei žmogaus šlovė žemėje ...Dievas nustatė tik Žmogaus Kainą ...  Dangui rūpi tik  pats žmogus, - ką jis pasirinks?. 
     ŠVIESĄ  ar  TAMSĄ 

           Dievas sukūrė Žvaigždes ir jas išdėstė Danguje – kad apšviestų žemę ... kad skirtų dieną ir naktį ... skirtų Šviesą nuo Tamsos ... žvaigždės šviečia nesuskaičiuojamoje  nakties tamsos platybėje ...

..Dievas padarė dvi dideles šviesas: didesniąją - dienai ir mažesniąją nakčiai valdyti, ir taip pat žvaigždes. .. Dievas išdėstė jas dangaus tvirtumoje, kad šviestų žemei..“ Pradžios knyga, Biblija 

       TIESĄ  ar  MELĄ   

           Ieškoti tiesos – tai  nereiškia ieškoti to, kas geidžiama ... Tiesa slypi pačiame mele…  žmogaus turi suprasti, -  kur pasibaigia melas   ir  prasideda  TIESA …

         Jokūbo melas tėvui Izaokui – “Jokūbas priėjo prie savo tėvo. Tas, jį palietęs, tarė: 'Balsas Jokūbo, bet rankos Ezavo'…” Pradžios knyga, Biblija  
       Žmogiškąjį PROTĄ  ar  Dangaus  IŠMINTĮ

              Žmogaus Protas be dieviškosios IŠMINTIES veda prie pačio žmogaus susinaikinimo...

         “...Išmintis vertingesnė už ginklus... Vienas nusidėjėlis gali daug blogo padaryti…” Mokytojo knyga, Biblija  
     MEILĘ  ar  NEAPYKANTĄ

             Žmogus mokosi mylėti – pirma artimuosius, o po to visą Visatą ... kai praeina šiuos egzaminus – žmogus  gauna leidimą Besąlyginės Meilės tėkmei ... o tai yra pati Aukščiausia Dovana ...

          “ Meilė niekada nesibaigia...  Baigsis pranašystės, paliaus kalbos, išnyks pažinimas... nes mes žinome iš dalies ir mes pranašaujame iš dalies. .. Bet kai ateis tobulumas, tai, kas iš dalies, pasibaigs …” 1 Laiškas Korintiečiams, Biblija  
    IŠTIKIMYBĘ  ar  IŠDAVYSTĘ

            Meilė ir Ištikimybė – tai neatskiriama ... kaip pas Gulbes ... Jeigu žmogus nėra ištikimas tam, ką myli – tai jis nėra ištikimas ir sau ... savo prigimčiai ... žmogaus prigimčiai ... Meilė ir ištikimybė yra patikrinama Laiko ... 

"... Adomas pavadino savo žmoną Ieva, nes ji tapo visų gyvųjų motina..." Pradžios knyga, Biblija  
    GĖRĮ  ar  BLOGĮ

           Motina – tai geriausia būtybė žemėje ... ir jeigu ji kartais pyksta – tai kažką negero daro jos vaikas ... kažkas gali atsitikti blogo jos vaikui ... ji nori apsaugoti savo vaiką ...

          Taip ir mūsų MOTINA ŽEMĖ – jeigu ji supyksta ant mūsų, tai ji tik nori mus perspėti, mus apsaugoti ... stichinės nelaimės, kataklizmai, uraganai, gaisrai ir kita, - tai ne bausmė Dievo, Dievo  Motinos – o perspėjimas, kad žmogus kažką daro negerai ir jo gyvenimas pavojuje ...

Dievui svarbu, kad Žmogus išliktų – o tai ir yra Žmogaus pagrindinis uždavinys – laimėti kovą prieš Tamsą ... 
      " ...Bet Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas... Tokiems dalykams nėra įstatymo ..." Laiškas galatams, Biblija
2012 m. vasario 23 d., ketvirtadienis

13 – TrylikaTrylika - Kas tai ? … ką sako šis ženklas ???... 

Trylika ( 13 ) –tai pats  mįslingiausias skaičius ( ženklas) Žuvų eroje…
… Jų buvo 13  –  dvylika Apaštalų ir Jėzus …  Jėzus buvo tryliktas …


13 ( Trylika) – tai Dievo Sūnus – Jėzus … kuris vaikščiojo Žemėje …


Jėzus – tai  BESĄLYGINĖ MEILĖ žmogui … tai Amžinoji Meilė … tai Dievas …“…Atėjus metui, Jis sėdo prie stalo, ir dvylika apaštalų drauge su Juo…” Luko 22,14 …
 (65x31, 3Kb)Skaityti daugiau - 
    "Neptune - in the Constellation Pegasus  (The Riddle) "WAY OF STAR"
http://mgrazula.blogspot.com/2012/02/neptune-in-constellation-pegasus-riddle.html2012 m. vasario 20 d., pirmadienis

LENTEN TIME        “The Light shines in the darkness - darkness comprehended it not” 

God Is Light …” This is the message we have heard from Him and announce to you, that God is Light, and in Him there is no darkness at all.” (1 John 1:5 Bible)...
             Lent - Catholic fasting period before Easter, for Christ's suffering and death to remember. Lent begins with Ash Wednesday… a 40-day journey to Easter…

         Some believe that the origins of Lent - pre-Christian religion. Faithful to their spring festival of the dead and dying resurrection god (Osiris in Egypt, Phoenician Adonis, Attis in Asia Minor, in Greece Dionysus) resurrection…


LENTEN TIME   -   Confessional of lifetime …-  LENT  - it is going into the DESERT... with Jesus ...-  it PRAYER...


- it FASTING ...


-  it CONFESSION of a lifetime ...


-  it Holy Mass ...


-  INTERVIEW-REFLECTION your interior with the Lord ..


 - it the Body and Soul cleansing against the Resurrection ...

Why 40 days?

           St. The Letter is a significant number of 40… 40 days in the wilderness, Jesus... The Israelites spent 40 years in the wilderness, crossed the Jordan River before reaching the promised land... Moses spent 40 days at Mount Sinai... Elijah traveled 40 days on Mount Horeb, fed only once, the angels brought to the meat... Also, the Old Testament book of Jonah, the prophet called Nineveh to repent, it is written, "Another 40 days and Nineveh will be destroyed"...

          During Lent in particular, emphasis was placed on prayer, fasting and giving the victims - charity... All three good deeds of Christ are mentioned in the Sermon on the Mount. They lead to spiritual growth and holiness...

         Lent is a concentration , repentance and spiritual renewal time... The time in which we have come to terms with God, with ourselves, with people... Lent - a time when we are invited to pause and reflect on, understand and accept human nature, its fragility and vulnerability...


Jesus said, in the desert – “Go away, Satan!”-  I think this is the most powerful words ever spoken…      But He answered and said, "It is written, 'HUMAN SHALL NOT LIVE ON BREAD ALONE, BUT ON EVERY WORD THAT PROCEEDS OUT OF THE MOUTH OF GOD.' " Matthew 4:4, Bible…


Lent begins with Ash Wednesday…
             Ash Wednesday, in the calendar of Western Christianity, is the first day of Lent and occurs 46 days before Easter.... It is a moveable fast, falling on a different date each year because it is dependent on the date of Easter...

           According to the canonical gospels of Matthew, Mark and Luke, Jesus spent forty days fasting in the desert before the beginning of his public ministry, during which he endured temptation by Satan... Ash Wednesday marks the beginning of this forty day liturgical period of prayer and fasting...

             Ash Wednesday is a day of repentance and it marks the beginning of Lent. Ashes were used in ancient times, according to the Bible, to express mourning. Dusting oneself with ashes was the penitent's way of expressing sorrow for sins and faults...


Job says to God: "I have heard of thee by the hearing of the ear: but now mine eye seeth thee. The other eye wandereth of its own accord. Wherefore I abhor myself, and repent in dust and ashes.", Bible...