2012 m. balandžio 23 d., pirmadienis

COPYRIGHT (Autorystės teisės)


God created human free to choose and decide according to their conscience...    Creation of God

"Then God blessed the seventh day and sanctified it, because in it He rested from all His work which God had created and made..."  Genesis 2:3, Bible


All that we see: heaven, the sun, the moon, stars, clouds, the earth on which we live, the air we breathe, the earth on which we live, including the grass, trees, mountains, rivers, seas, fish, birds, beasts, animals, and finally people — God created all of this...  Yes indeed, the world is the creation of God..."God created man in His own image, in the image of God He created him; male and female He created them...God blessed them; and God said to them, "Be fruitful and multiply, and fill the earth, and subdue it; and rule over the fish of the sea and over the birds of the sky and over every living thing that moves on the earth."  Genesis 1:27-28, Bible
God created Human - male and female ... blessed them to be fruitful and multiply ... and appointed lord of the earth .. This was a divine family ... was also blessed with a man and a woman marriage .... and this blessed family, God entrusted  his works on earth ... God gave human instructions - how to deal with his own works... it is God's Ten Laws and Word of God ...

 

    Copyright law of GOD


The first commandment, God validates himself as the Creator - to legalize his authorship rights ..."I am the LORD your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery...You shall have no other gods before Me..."  Exodus 20:2-3, Bible

Ten Commandments, or Decalogue - a list of rules that God handed to Moses on Mount Sinai, which are written on two stone slabs ...


God specifically how to do his work - the human - to live happily ever after on earth ... and it is only 10 Commandments ...

A human has only two choices:

                - Recognize and praise the Creator God, His laws ...

               - Or not to recognize God and His laws ...What does a human choose?   As the safety of God's creations?   What kind of reward received from God?

"Behold, I am coming quickly, and My reward is with Me, to render to every man according to what he has done ... "I am the Alpha and the Omega, the first and the last, the beginning and the end."...Blessed are those who wash their robes, so that they may have the right to the tree of life, and may enter by the gates into the city..."  Revelation 22:12-14, Bible
Divine law is directly from God's will, unlike the laws created by human ... and is independent of human desires - this human can not change the law .... Divine law is the eternal law, expressing the fact that God is eternal ... It is therefore the law must also be infinite and eternal ...  "Moreover , man does not know his time : like fish caught in a treacherous net and birds trapped in a snare, so the sons of men are ensnared at an evil time when it suddenly falls on them..." Ecclesiastes 9:12, Bible

 3140201_71837582_1299751555_acd8c35c0711_1_ (19x19, 0Kb)   3140201_71837582_1299751555_acd8c35c0711_1_ (19x19, 0Kb)   3140201_71837582_1299751555_acd8c35c0711_1_ (19x19, 0Kb)


    The Book of GenesisThe Ten CommandmentsThe Book Of Genesis      AUTORYSTĖS  TEISĖS     


  Dievas sukūrė žmogų laisvą pasirinkti ir nuspręsti pagal savo sąžinę...
  

    DIEVO  KŪRINIAI

“ Dievas palaimino septintąją dieną ir padarė ją šventą, nes tą dieną jis ilsėjosi po visų kūrimo darbų...“  Pradžios 2,3  Biblija

3140201_71837582_1299751555_acd8c35c0711_1_ (19x19, 0Kb)

Viskas ką mes matome: dangus, saulė, mėnulis, žvaigždės, debesys, žemė, kurioje  mes gyvename, oras, kurį mes įkvepiame, žemėje žolė, medžiai, kalnai, upės, jūros, žuvys, paukščiai, gyvūnai, ir pagaliau ŽMONĖS — visa tai sukūrė Dievas ... Taip, iš tikrųjų - pasaulis yra Dievo sukūrimas...

3140201_71837582_1299751555_acd8c35c0711_1_ (19x19, 0Kb)

"Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą sukūrė jį; kaip vyrą ir moterį sukūrė juos... Dievas palaimino juos, tardamas: Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją! Viešpataukite ir jūros žuvims, ir padangių paukščiams, ir visiems žemėje judantiems gyvūnams.“  Pradžios 1,27-28 Biblija

3140201_71837582_1299751555_acd8c35c0711_1_ (19x19, 0Kb)

Dievas sukūrė Žmogų, - kaip vyrą ir moterį ...  juos palaimino būti vaisingais ir daugintis ...  ir paskyrė valdovais  žemėje ... taip buvo sukurta dieviška šeima ... taip buvo palaiminta vyro ir moters santuoka ... ir šiai palaimintai šeimai,  Dievas patikėjo savo kūrinius žemėje ... Dievas žmogui davė instrukciją,  kaip reikia elgtis su Jo kūriniais, - tai yra  Dievo dešimt Įstatymų ir Dievo Žodis ...


    DIEVO autorystės teisių įstatymas


Pirmuoju įsakymu Dievas įteisina save kaip Kūrėją, - įteisina savo Autorystės teises ...

3140201_71837582_1299751555_acd8c35c0711_1_ (19x19, 0Kb)

„Aš esu VIEŠPATS, tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto žemės, iš vergijos namų... Neturėsi kitų dievų, tiktai mane..“  Išėjimo 20, 2-3..

3140201_71837582_1299751555_acd8c35c0711_1_ (19x19, 0Kb)

Dešimt Dievo įsakymų arba Dekalogas  – tai sąrašas taisyklių,  kurias Dievas perdavė Mozei ant Sinajaus kalno, kurios užrašytos  ant dviejų akmeninių plokščių...

3140201_71837582_1299751555_acd8c35c0711_1_ (19x19, 0Kb)

Dievas tiksliai nurodo – kaip turi elgtis Jo kūrinys ŽMOGUS, kad ilgai ir laimingai gyventų žemėje ... ir tai tik 10 Įsakymų ...


3140201_71837582_1299751555_acd8c35c0711_1_ (19x19, 0Kb)

Žmogus turi tik du pasirinkimus:

           –  pripažinti Dievą Kūrėju ir šlovinti Jo įstatymus...

          –  arba nepripažinti Dievo ir Jo  įstatymų ...

3140201_71837582_1299751555_acd8c35c0711_1_ (19x19, 0Kb)

Ką pasirinks žmogus?  Kaip saugos Dievo kūrinius?  Kokį atlygį gaus iš Dievo?

3140201_71837582_1299751555_acd8c35c0711_1_ (19x19, 0Kb)

"Štai Aš veikiai ateinu, ir mano atlygis su manimi, kad kiekvienam atlyginčiau pagal jo darbus... Aš esu Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga, Pirmasis ir Paskutinysis ...Palaiminti, kurie vykdo Jo įsakymus, kad įgytų teisę į gyvenimo medį ir galėtų įžengti pro vartus į miestą..." Apreiškimo  22,12-14  Biblija 

3140201_71837582_1299751555_acd8c35c0711_1_ (19x19, 0Kb)

Dieviškas įstatymas yra  tiesiogiai iš Dievo valios, skirtingai nuo sukurtų žmogaus  įstatymų... ir tai nepriklausoma nuo žmogaus norų, - šio įstatymo žmogus negali pakeisti .... Dieviškas įstatymas yra amžinas įstatymas, tuo išreikšdamas, kad Dievas yra amžinas...  todėl  ir  Jo įstatymas turi taip pat būti begalinis ir amžinas...

3140201_71837582_1299751555_acd8c35c0711_1_ (19x19, 0Kb)

"Žmonės nežino savo laiko kaip ir žuvys, kurios sugaunamos tinklu, arba kaip paukščiai, kurie pagaunami spąstais. Žmonės patenka į nelaimės spąstus, kai jie to visai nesitiki.." Mokytojo 9,2  Biblija


3140201_71837582_1299751555_acd8c35c0711_1_ (19x19, 0Kb)    3140201_71837582_1299751555_acd8c35c0711_1_ (19x19, 0Kb)   3140201_71837582_1299751555_acd8c35c0711_1_ (19x19, 0Kb)


Biblija - IŠĖJIMO KNYGA - Dešimt Dievo įsakymų    
    

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą